maskmask

Wpływ elektrośmieci na środowisko naturalne.

Elektrośmieci, czyli zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, stanowią jeden z największych problemów ekologicznych współczesnego świata. W Polsce rocznie wytwarzanych jest około 500 tysięcy ton tego rodzaju odpadów, co przekłada się na 13 kg elektrośmieci na jednego mieszkańca. Niewłaściwa utylizacja tego typu odpadów prowadzi do poważnych konsekwencji dla środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi.

W 2018 roku wprowadzono ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE), która nakłada na producentów sprzętu obowiązek organizowania systemów zbierania i przetwarzania elektrośmieci. Dzięki temu wzrosła liczba skupów elektrośmieci, w których można oddać zużyty sprzęt, a także zwiększyła się ilość elektrośmieci poddawanych recyklingowi. Mimo to nadal tylko około 40% elektrośmieci trafia do odpowiednich systemów utylizacji, a pozostałe 60% jest nielegalnie składowane lub wywożone.

Zagrożenia dla środowiska

Niewłaściwie utylizowane elektrośmieci stwarzają poważne zagrożenia dla środowiska naturalnego. Zawierają one wiele szkodliwych substancji, takich jak rtęć, ołów, kadm czy bromowane związki stosowane jako opóźniacze palności. Te substancje mogą przenikać do gleby, wód gruntowych oraz powierzchniowych, prowadząc do zanieczyszczenia ekosystemów i wpływając negatywnie na rośliny, zwierzęta oraz ludzi. Ponadto nielegalne składowanie elektrośmieci często prowadzi do powstawania pożarów, które emitują toksyczne dymy i gazy.

Wpływ na zdrowie ludzi

Kontakt z substancjami zawartymi w elektrośmieciach może prowadzić do licznych problemów zdrowotnych. Przenikanie toksycznych pierwiastków do organizmów żywych może powodować choroby układu nerwowego, układu krążenia oraz układu oddechowego. Długotrwałe narażenie na te substancje może również prowadzić do rozwoju nowotworów. Szczególnie narażeni są pracownicy nielegalnych składowisk elektrośmieci oraz mieszkańcy okolicznych terenów, którzy mogą być narażeni na kontakt z zanieczyszczonymi glebami, wodami czy powietrzem.